Banská Štiavnica na predaj rekreačné pozemky

 • Pozemky na predaj Banská Štiavnica
 • Pozemky na predaj Svätý ASnton
 • Banská Štiavnica pozemok na predaj
 • ABC realitná ponúka pozemok na predaj B. Štiavnica
 • Banská Štiavnica nehnuteľnosti
 • ABC realitná pozemok Banská Štiavnica
 • Anton pozemok na predaj
 • Predáme pozemky Banská Štiavnica
 • Rekreačné pozemky Slovensko

Rekreačné pozemky na predaj v lokalite Svätý Anton v Banskej Štiavnici

ABC realitná ponúka na predaj rozsiahle pozemky pri Banskej Štiavnici v rekreačnej zóne v lokalite "POD ROVNÝM" v obci SVÄTÝ ANTON . Lokalita sa nachádza na prístupovej ceste na hrad Sitno. Predpoklad využitia pre rekreáciu alebo ako ranč s hospodárením s potrebou veľkej plochy.
Rekreácia v krajine, ovocné sady, zariadenia pre poľnohospodársku výrobu (v súčasnom rozsahu), trvalé bývanie - v rámci hospodárskych usadlostí v subkomplexe, prechodné ubytovanie do 5 lôžok, chov hospodárskych zvierat (do 10 veľkých dobytčích jednotiek).

Celková výmera riešeného územia : 34 139m²
Výmera komunikácií : 2 756m²
Prípojka elektriny: jestvujúci stav je taký, že územím prechádza vzdušné napatie 22kV.
Prípojka vody: v blízkosti navrhovanej lokality sa nenachádza vedenie verejného vodovodu, preto zdrojom pitnej vody budú lokálne vybudované studne, samostatne pre každý objekt.
Splašková kanalizácia v blízkosti navrhovanej lokality sa nenachádza verejný rozvod kanalizácie. Pre potreby stavby sa počíta so zriadením ČOV, ktorá bude umiestnená v najnižšie položenom mieste lokality
Lokalita sa nachádza v južnej časti obce Svätý Anton- oblasť Štiavnických vrchov, dolina Štiavnica. Zo severu je vymedzená existujúcou obslužnou komunikáciou vedúcou k lokalite Rovné, z východu a z juhu jestvujúcou komunikáciou cesty, ktorá patrí do kategórie I.triedy - 1/51 Banská Štiavnica- Hontianske Nemce, zo západu určuje hranicu riešeného územia jestvujúci lesný porast, pozemky v súkromnom vlastníctve.
Sv.Anton je obec s vysokou koncentráciou kultúrno- historických hodnôt. Podľa koncepcie Územného rozvoja Slovenska leží obec Sv.Anton mimo rozvojových osí a ťažísk osídlenia vyššieho významu.
Možno konštatovať, že v krajinnom obraze lokality prevládajú harmonicky pôsobiace prvky prírodného charakteru. Krajom riešeného územia preteká najvýznamnejší povrchový tok tejto oblasti – Štiavnica. Z hľadiska klímy patrí riešené územie do mierne teplej klimatickej oblasti, má horskú klímu s malou inverziou teplôt. Potenciálnu prirodzenú vegetáciu tvoria druhy teplomilnej a suchomilne flóry. V lesnom poraste, ktorý lemuje riešenú lokalitu zo západnej strany, prevláda dub zimný, buk a hrab, z východnej strany je územie lemované krovinatými porastami hlohu, bršlena a javora tatárskeho. V súčasnosti plní dané územie funkciu lúk a pasienkov.
Keďže daná lokalita sa nachádza už v extraviláne obce Svätý Anton a v Územnom pláne je zadefinovaná ako Kb- lúčna krajina plošinného predhoria - je pre ňu typický kľudný režim, nakoľko aj komunikácia, ktorá vedie v jej bezprostrednej blízkosti, má malú frekvenciu automobilovej dopravy.
viac na abcrealitna.sk

Podrobné informácie

34139 m²
osobné
aktívne

Poloha nehnuteľnosti na mape

Svätý Anton, Banská Štiavnica, SlovenskoPre viac informácií kontaktujte • Štát Slovensko
 • Kraj Banskobystrický
 • Okres Banská Štiavnica
 • Mesto Svätý Anton
 • Druh Rekreačné pozemky
 • Typ predaj
 • Vlastníctvo osobné
 • Interné ID C3138
 • Kontakt +421 915 22 88 33


Pre viac informácií kontaktujte